Choď na obsah Choď na menu
 


Apoštolské VYZNANIE VIERY už v prvotnej Cirkvi

20. 6. 2010

Tajomné mesto Božie / 2.zv. / č.217 / „Všetci apoštoli súhlasili s týmto návrhom sv.Petra, ktorý potom slúžil sv.omšu, pri ktorej podal sv.prijímanie bl.Panne Márii i apoštolom a potom všetci, aj s najsv. Matkou, padli na kolená a modlitbou vzývali Ducha Svätého. Po dlhšej modlitbe počuli hrmenie hromu, ako pri prvom príchode Ducha Svätého na zhromaždených veriacich . Súčasne bolo Večeradlo naplnené jasným svetlom a všetci boli osvietení Duchom Svätým. Nato Panna Mária požiadala apoštolov, aby každý určil tajomstvo, aké mu božský Duch vnukne. Svätý Peter začal prvý a ostatní potom nasledovali v tomto poradí :

1. článok viery /  Sv.Peter /

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.

2. čl. / Sv.Ondrej /

I v Ježiša Krista, Syna jediného, Pána nášho.

3. a 4. / Sv.Jakub starší /

Ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny.

5. / Sv.Ján /

Trpel pod Pontským Pilátom, ukrižovaný, umrel a pochovaný bol.

6. a 7. / Sv.Tomáš /

Zostúpil do pekiel, tretieho dňa vstal z mŕtvych

8. / Sv.Jakub mladší /

Vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho.

9. / Sv.Filip /

Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.

10. / Sv.Bartolomej /

Verím v Ducha Svätého.

11. / Sv.Matúš /

Svätú Cirkev všeobecnú, v spoločenstvo svätých.

12. / Sv.Šimon /

Odpustenie hriechov.

13. /Sv.Tadeáš /

Vo vzkriesenie tela.

14. / Sv.Matej /

A v život večný. Amen.

Tento symbol, ktorý obyčajne nazývame Vyznanie viery, apoštoli ustanovili po mučeníckej smrti sv.Štefana a pred ukončením prvého roku od smrti nášho Spasiteľa. Neskoršie na potlačenie bludu ariánskeho a iných bludov, Cirkev na snemoch, ktoré za tým účelom konala, dokonalejšie vysvetlila tajomstvá obsiahnuté v Apoštolskom vyznaní viery a zostavila Vyznanie viery, ktoré sa číta alebo spieva pri svätej omši. Podstatne však obe vyznania sú rovnaké a obsahujú 14 článkov, ktoré sú základom katolíckeho učenia kresťanskej viery a ktoré všetci sme povinní veriť, aby sme dosiahli spasenie. Akonáhle apoštoli ukončili vyslovovanie článkov viery, Duch Svätý ich schválil slovami, ktoré všetci počuli : „Ustanovili ste správne.“ (Zjavenie Panny Márie – ct.sr.Márie z Agredy / Imprimatur : pápež Innocent XI.)

Nech z mŕtvychvstalý Ježiš a Mária posilňujú našu vieru. Prajem požehnaný Pánov Deň +